Denemeler

 

DENEME 1 :

1. Program geliştirme çalışmalarında ilk önce yapılması gereken iş aşağıdakilerden hangisidir?

 A) İhtiyaçların belirlenmesi

B) Amaçların saptanması

C) Eğitim durumlarının düzenlenmesi

D) Sınama durumlarının belirlenmesi

E) Muhtevanın seçilmesi

2. Aşağıdakilerden hangisi hedeflerin toplumsal yapı ve ihtiyaçlara göre belirlenmesinde eğitim süzgeci işlevine sahiptir?

 A) Eğitim ekonomisi

B) Eğitim tarihi

C) Eğitim sosyolojisi

D) Eğitim teknolojisi

E) Eğitim psikolojisi

3. “Toplumun sorunlarını ön planda tutar.Derslerin birleştirilmesiyle geliştirilmiştir. Öğrencinin toplumu sorunlarını görmesini ve bu konulara eğilmesini amaç edinir”.

Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki program tasarımlarından hangisine aittir?

A)    Konu merkezli-süreç tasarımı

B)    Konu merkezli-geniş alan tasarımı

C)    Sorun merkezli-yaşam şartları tasarımı

D)    Sorun merkezli-çekirdek tasarımı

E)     Öğrenen merkezli –hümanistik

4. Aşağıdakilerden hangisi içerik belirlemede sorgulama merkezli program yaklaşımının özelliğidir?

 A) Her konunun kendi içindeki konuları arasında bir ardışıklık söz konusudur

B) Ön koşul öğrenmelerin ağırlıklı olduğu konuların düzenlenmesinde kullanılır

C) İçeriğe öğrenciler kendi kendilerine veya grupça karar verirler

D) Konular ilk yıllarda geniş, zamanla küçük birimler halinde uzmanlaşmaya yer verir

E) Öğrencilerin sorularına cevap verme gerekliliğini benimseyen felsefi yaklaşıma göre temellendirilir.

5. Aşağıdakilerden  hangisi programın planlanması sürecinde hazırlanan çalışma planlarından birisidir?

 A) Pert –İşlem Ağı

B) Progel Dacum

C) Delphi

D) Meslek (İş) analizi

E) Görüşme

6. Aşağıdakilerden hangisi Tyler’in program geliştirme modelinde “olası genel amaçlar’ın hazırlanmasından sonra gelen aşamadır?

 A) Kesinleşmiş öğretim amaçlarının saptanması

B) Öğrenme yaşantılarının seçimi

C)  Öğrenme yaşantılarının düzenlememesi

D) İhtiyaçların belirlenmesi

E) Öğrenme yaşantılarının değerlendirilmesi

7. Aşağıdakilerden hangisi sentez düzeyindeki davranışa örnektir?

 A) Verilen iki kavram arasındaki ilişkiyi açıklama

B) Kurallara uygun bir ders planı hazırlama

C) Verilenlerden hareketle gelecekte olabilecekleri kestirme

D) Yeni bir ders planı modeli oluşturma

E) Verilen bir başarı testini eleştirme

8.

I. Bir senaryo çerçevesinde rol dağılımları yapılır

II. Hem süreç hem ürün önemlidir

III.Sınıf içi ve dışı araştırmaya dayalı etkinlikler

        Yukarıda verilenler aşağıda verilen yaklaşımlardan  hangisinin özelliklerindendir?

 A)    Buluş yolu staretjisi

B)    Programlandırılmış öğretim

C)    İşbirliğine dayalı öğretim

D)    Proje tabanlı öğretim

E)     Mikro öğretim

9. Aşağıdakilerden hangisi gösteri tekniğinin kullanılmasının nedenlerinden birisidir?

 A)     Öğrenci görüşlerine başvurulması gerektiğinde

B)     Yaratıcı davranışların ortaya çıkması istendiğinde

C)     Öğrenci-öğrenci etkileşimini geliştirmek hedeflendiğinde

D)     Sözel olarak açıklama yapmada zorluklar olduğunda

E)      Grupla öğretime karar verildiğinde

10. Aşağıdakilerden hangisi sunuş yoluyla öğretim stratejisinin temel özelliğidir?

 A)           Öğrencilerin araştırma ve inceleme yapması

B)            Konunun farklı örnekler kullanılarak öğrenciye açıklanması

C)            Öğrenmenin merkezinde sorunların olması

D)           Öğrencilerin doğruyu bulmaları için yönlendirilmesi

E)            Öğrencilerin ilkeleri yorumlaması             

11. Aşağıdakilerden hangisi ev ödevi verilmesinin amaçlarından biridir?

 A)    Öğrencinin ders dışı faaliyetlere katılmasını engellemek

B)    Öğrenilenlerin kalıcılığını sağlamak

C)    Öğrencilerin aralarındaki iletişimin ders çalışmaya yönelik olmasını sağlamak

D)    Okulda verilen davranışlardan aileyi haberdar etmek

E)     Öğretmenin yükünü hafifletmek

12. Aşağıdaki hangi seçenekteki yöntem ve teknikler öğrencinin derste etkin olmasında daha etkilidir?

 A) Düz anlatım-Benzetim-Soru-cevap

B) Gösteri-Anlatma-Soru-cevap

C) Drama-Soru-cevap-Anlatma

D) Tartışma-Düz anlatım-Gösteri

E) Drama-Örnek olay-Tartışma

 

13. Öğretimde kullanılacak strateji, yöntem ve teknikler belirlenirken temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Düzenlenecek etkinlikler

B) Kazandırılacak hedef ve davranışlar

C) Belirlenen araç ve gereçler

D) Ders kitabının özellikleri

E) Okul yönetiminin istekleri

14. Göstererek yaptırma, kesip yapıştırma, gezi yapma, drama yapma, beden dilini kullanma gibi etkinliklerle öğrenmenin gerçekleştiği, çoklu zeka alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Görsel-uzamsal zeka

B) Mantık-matematik zekası

C) Bedensel zeka

D) Sosyal zeka

E) Sözel-dil zekası

15. Bir dersteki öğrenci başarısının hazırlanan bir çoktan seçmeli testle ölçülmesi hangi tür ölçmeye örnek olur?

 A) Dolaylı                  B) Mutlak

C) Türetilmiş               D)Standart

E) Bağıl

 

16. Yapılan bir sınav sonucunda tüm öğrencilerin puanları birbirlerine çok yakın ise, bu puanlar için aşağıdakilerden hangisini söylemek en doğru olur?

 A) Aritmetik ortalaması yüksektir

B) Standart sapması düşüktür

C) Aritmetik ortalaması ile ortanca eşittir

D) Sınıf başarı açısından farklı yapıdadır

E) Sınav sonuçları gerçeği yansıtmıyor

17. Aşağıdakilerden hangisi test puanları dağılımının simetrik olduğunun bir göstergesidir?

 A) Dağılımın tek bir mod değerinin olması

B) Aritmetik ortalamanın 100 üzerinden 50 olması

C) Standart sapmanın ortalamanın 1/3’ü   olması

D) Ortancanın büyük olması

E) Aritmetik ortalama mod ve ortancanın  eşit olması

18. Aşağıdaki ayırt edicilik katsayılarından hangisi, o sorunun çok iyi bir soru olduğunu belirtir?

     A) -0.95               B) -0.50

     C) 0.00                 D) 0.50

     E) 0.70

19. Bir sınavdan 15 öğrencinin aldığı puanlar aşağıdaki gibidir.

2,3,3,4,4,5,6,7,7,7,7,8,8, 9,10,

Yukarıdaki dağılımın modu kaçtır?

 A) 3       B) 2       C) 7         D)8         E)4

20. Yukarıdaki dağılımın ranjı kaçtır?

 A) 5       B)4          C) 3        D) 8    E)7

21.  Aşağıdakilerden hangisi derste izlenmesi gereken aşamalı sıraya göre, öğretmenin “dikkati çekme” basamağında  kullanabileceği uygun bir davranış değildir?

 A) Konuya güncel ve çarpıcı bir örnekle  başlama

B) Konunun çok önemli olduğunu söylemek

C) Konuyla ilgili bir fıkrayla derse başlamak

D) Konuyla ilgili bir materyali sınıfa getirerek göstermek,

E) Giriş niteliğinde çeşitli sorular yöneltmek

22.  Öğretim Teknikleri seçilirken öncelikle hangi kriterlerin göz önünde bulundurulması gerekir?

 A) Öğrenci sayısı ve dersin içeriği

B) Öğrenci istekleri

C) Öğretmene kolayca uygulayabileceği

D) Çevresel özellikler

E) Yönergeler

23. Bir öğretmenin okuduğu her kağıda fazladan 10 puan vermesi durumunda yapılan hata hangisidir?

 A) Sabit                          D) Dolaylı

B) Sistematik                 E) Oranlı

C) Rastgele

24. “Belirtke tablosu” kavramını açıklayabilecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Hedef ve davranışlarla, program  içeriğini gösteren çizelgedir

B) Eğitim Programının öğelerini ayrıntılı gösteren çizelgedir

C) Eğitim programının içeriğini gösteren çizelgedir

D) Eğitim programının hedeflerini gösteren çizelgedir

E) Sınavlarda ölçülecek davranışları gösteren listedir.

25. Aşağıdakilerden hangisi keşfetme (Buluş) yoluyla öğretim basamaklarından biri değildir?

 A)  Öğrencinin örnekleri belirlemesi  

B)  Öğrencinin örnekleri karşılaştırması

C)  Öğrencinin örnekleri transfer etmesi

D)  Öğrencinin örnek olmayanları belirlemesi veya incelemesi

E) Öğrencinin tanımlar yaparak ilişkileri kurması

26. Aşağıdakilerden hangisinde kapsam geçerliği sağlamak daha olanaklıdır?

A) Kısa cevaplı testler

B) Yazılı yoklamalar

C) Doğru-Yanlış testleri

D) Sözlü sınavlar

E) Performans testleri

27. 40 kişilik bir sınıfa uygulanan  bir sınavda bir soruya üst gruptan 9 ve alt gruptan 3 kişi cevap vermiştir. Acaba bu sorunun güçlük derecesi nedir?

         A) .34            B) 44            C) 54    

         D) 64             E) 74

28.  40 kişilik bir sınıfa uygulanan  bir sınavda bir soruya üst gruptan 10 ve alt gruptan 2 kişi cevap vermiştir. Acaba bu sorunun ayırt edicilik gücü kaçtır?

    A) 42            B) 52              C) 62

   D) 72            E) 82  

29. Çarpıklık katsayısı negatif çıkan bir testle ilgili ne söylenebilir?

A) Çok zor bir testtir

B) Zor bir testtir

C) Az zor bir testtir

D) Orta derecede zor bir testtir

E) Kolay bir testtir

30. Bir testin çarpıklık katsayısı .25’ten büyükse o test;

A) Çok kolaydır

B) Kolaydır

C) Biraz kolaydır

D) Zordur

E) Çok zordur

31.  Sola çarpık bir test dağılımı;

A) Kolaydır

B) Homojendir

C) Zordur

D) Heterojendir

E) Bu testle ilgili net bir şey  söylenemez

32.  Sağa çarpık bir test dağılımı

  A) Kolaydır

 B)  Homojendir

 C) Zordur

 D) Heterojendir

 E) Bu testle ilgili net bir şey söylenemez

33. Bir testin ortalaması 64 ve alınabilecek en yüksek puan 100 ise bu testin ortalama güçlüğü nedir?

          A) .34            B) 80               C) 17 

         D)  64             E) 50

34. Bir testin Standart sapması büyüdükçe;

A) Güvenirlik artar

B) Geçerlik artar

C) Homojenlik artar

D) Başarı artar

E) Bu testle ilgili bir şey söylenemez

35. Bir testte en yüksek puan alan öğrenci 92 ve en düşük puan alan öğrenci 25 almışsa bu testin ranjı hangisidir?

       A) 67           B) 3.68            C) 27.17

      D) 8             E) 75   

36. Ortalaması 70 ve standart sapması 8 olan bir puan dağılımının “bağıl değişkenlik katsayısı” kaçtır?

   A) 10.4           B) 11.4             C) 12.4

  D) 13.4           E) 14.4

37. Bağıl değişkenlik katsayısı 20’den küçük olan bir testle ilgili ne söylenebilir?

A) Bu test homojendir ve dağılımı dardır

B) Bu test heterojendir ve dağılımı basıktır

C) Bu test normal dağılıma sahiptir

D) Bu test sola yatıktır

E) Bu test sağa yatıktır

38. Toplam 20 maddelik bir Türkçe dersinin madde varyansları toplamı 3.75 ve testin standart sapması 2.21 ise bu testin güvenirlik katsayısı kaçtır?

      A) 0.50        B) 0.60            C) 0.70

     D) 0.80        E) 0.90

39. Ayşe’nin matematik dersine ait z puanı -1 ise, Ayşe’nin bu sınavdaki başarı durumu ile ilgili ne söylenebilir?

A) Sınıfın % 84’ünden daha başarılıdır

B) Sınıfın % 68’inden daha başarılıdır

C) Sınıfın % 16’sından daha başarılıdır

D) Sınıfın % 2’sinden daha başarılıdır

E) Sınıfın % 1’inden daha başarılıdır

40. Ahmet’in fizik dersinden aldığı z puanı + 3 ise t puanı cinsinden kaç olur?

        A) 40              B) 50            C) 60

       D) 70            E) 80 

41. Aşağıdakilerden hangisi “gerçeğin esası değişmedir, eğitim aracılığıyla yaşantıların sürekli yeniden düzenlenmesi gereklidir”  felsefesini benimseyen  öğretmenlerin davranışlarından OLAMAZ?

A)    Eğitimde içeriğe odaklanır.

B)    İçeriği akademik disiplinlere bağlı  kılmaz

C)    Öğrencilerin gereksinimlerine karşı dikkatlidir

D)    Öğrenmenin etkin bir davranış olarak ortaya çıkmasına önem verir

E)     Eğitimde sorun çözümüne önem verir

42. Program geliştirmenin operasyonel bir süreç olmasını aşağıdakilerden hangisi açıklar?

A)   Program sosyali kültürel ve bilimsel veriler ışığında geliştirilmelidir.

B)   Program geliştirme objektif verilerin elde edilmesini gerektirir

C)  Program geliştirme uygulama ile iç içe olan  bir süreçtir

D)   Program geliştirme devamlı bir süreçtir

E)   Program geliştirme kapsamlı bir süreçtir

43.  Öğrenmenin çok sıkı çalışma ve zorlama gerektirdiğini belirterek gençlerin yetişkinlerin kontrol ve disiplinine ihtiyaç duyduklarını vurgulayan eğitim felsefesi hangisidir? 

A) İlerlemecilik

B) Daimicilik

C) Esasicilik

D) Yeniden kurmacılık

E) Varoluşçuluk

44. Aşağıdakilerden hangisi kubaşık  (işbirliğine dayalı) öğrenme yöntemi için söylenemez?

A)    Akran öğretimine dayanır.

B)    Çocuğun başarısı kendi gelişimi içinde değerlendirilir.

C)  Sosyal becerilerin gelişimine  katkıda bulunur.

D)  Gruplar homojen olarak oluşturulur.

E)  Öğretmenin rehberliği önemlidir.

45. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı drama yöntemi için doğru değildir?

A)    Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirir.

B)    Grupta paylaşma ve sorumluluk alma önemlidir.

C)    Empatinin gelişimine katkı sağlar.

D)    Öğrencilerin ne söyleyecekleri öğretmen tarafından öğrencilere verilir.

E)     Sanatsal farkındalığın gelişmesine yardımcı olur.

46. Ele alınan konular öğrencilerin gereksinimlerine uymuyorsa, ilgi ve ihtiyaçlarına cevap vermiyorsa öğrencide istenmeyen davranışlara neden olan sınıf içi değişken hangisidir?

A) Öğrenci

B) Sınıf düzeni

C) Öğretim yöntemleri

D) Öğretmen

E) Eğitim programı

47. Aşağıdakilerden hangisi istenmeyen davranışın önlenmesinde EN AZ etkilidir? 

A)    Sorunu anlamaya çalışmak

B)    Önce beden dili sonra sözel dille uyarmak

C)    Zor ve zevksiz işlerle görevlendirmek

D)    Sorumluluk vermek

E)     Aile ile iletişim kurmak

48. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin güdülenmesi için olumlu sınıf atmosferini oluşturmada etkili DEĞİLDİR?

A)    Öğretmenin sınıf içinde  hareketli olması, jest ve mimiklerini kullanması                            

B)    Öğrencilere sınıf ortamlarında başarı  duygusunun tattırılması

C)    Sınıf kurallarının birlikte belirlenmesi

D)    Öğretmenlerin tutarlı ve  içten   davranması

E)   Öğrenci gereksinimlerine    dikkat edilmemesi

49. Sınav öncesi öğrencilerin dersle ilgili kitap ve defterlerini öğretmen masasına bırakmalarını isteyen öğretmen, hangi disiplin anlayışı ile hareket etmiştir?

A) Korkutmaya dayalı disiplin

B) Cezalandırıcı disiplin

C) Önleyici disiplin

D) Gözdağı verici disiplin

E) İyileştirici disiplin

 

50. Her öğrenciye ihtiyaç duyduğu ek öğrenme zamanı ve nitelikli öğretim hizmeti sağlandığında beklenen öğrenme düzeyine ulaşılacağı görüşünü savunan strateji aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Sunuş yoluyla öğretim  stratejisi

B)    Buluş yoluyla öğretim stratejisi

C)    Tam öğrenme stratejisi

D)    İşbirliğine dayalı öğretim stratejisi

E)     Araştırma-İnceleme yoluyla öğretim stratejisi

51. Hangi felsefi yaklaşımda öğretmenin görevi öğrencilerin insanlığın karşı karşıya olduğu problemlerin farkına varmalarını yardımcı olmak ve bu amaçla toplumsal olgularla ilgili sorular sormaktır?

A)    Yeniden kurmacılık

B)    Daimicilik

C)    Esasicilik

D)    İlerlemecilik

E)     İdealizm

52. Öğretmenlerin, öğrencilerin dikkatini ders süresince sürdürebilmek amacıyla aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması uygun OLMAZ?

A)   Göz kontağını bütün öğrencilerle kurmaya çalışma

B)    Söz hakkı vererek öğrencileri dinleme

C)    Öğrencilerin görüşlerine önem verdiğini hissettirme

D)    Dersi aynı öğrencilerle yapmaya çalışma

E)     Dönüt vererek öğrencilerin dersten kopmasını engelleme

53. Aşağıdakilerden hangisi eğitim programının içerik seçiminde aranılan ölçütlerden biri DEĞİLDİR?

A) Geçerlik ve güvenirlik

B)  Toplumsal fayda

C)  Bilimsellik

D) Öğretmenlerin ilgi ve ihtiyaçlarını

     karşılama 

E)  Öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarını karşılama

54. Öğrenci öğretme ortamındaki faaliyetlere katıldığı sürece kalıcı izli öğrenme gerçekleşir? Bu ifade aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisinin temel düşüncesidir?

A) Aktivite ilkesi

B) Hayatilik İlkesi

C) Açıklık İlkesi

D) Hazır bulunuşluk İlkesi

E) Ekonomiklik İlkesi

55. Okuma-yazma öğrenen öğrenciden  mektup yazmasının beklenmesi öğretim faaliyetlerinden  hangi temel ilke ile ilgilidir?

A) Geribildirim

B) Transfer İlkesi

C) Tekrar İlkesi

D) Bütünlük İlkesi

E) Pekiştirme İlkesi

56. Öğretmen derse ilginç bir örnekle başlar, yeni dersin konusunu ve hedeflerini tanıtır, öğrencilere sorular sorar, yanıtlarını pekiştirir, yanlışları düzeltir, eksikleri tamamlar. Bu eğitim durumunda öğretmen aşağıdakilerden hangisini yapmamıştır?

A) Öğrencilerin ön bilgilerini

      hatırlatma

B) Öğrenci katılımını sağlama

C) Dönüt verme ve düzeltme

D) Öğrencileri derse güdüleme

E) Öğrencilerin dikkatini çekme

57. Aşağıdakilerden hangisi Beyin Fırtınası tekniği için SÖYLENEMEZ?

A)    Yaratıcılığı geliştirir

B)    Sınıf atmosferini canlandırır

C)    Bilinen konuların tekrarını sağlar

D)    Duyguların ifade edilmesini kolaylaştırır

E)     Sınıftaki gerilimi azaltır

58. Aşağıdakilerden hangisi İşbirlikçi Öğrenme yapısına örnek verilebilir?

    A) Tenis                 D) Yüzme       

    B) Boks                  E) Golf

    C) Basketbol

59. Aşağıdakilerden hangisi düz-anlatım yöntemini etkili kılmaya yönelik bir öğretmen davranışı DEĞİLDİR?

A)    Görsel destek sağlama

B)    Yeni kavramları açıklama

C)    Yaşamdan örnekler verme

D)    İlginç olması için konu başlıklarını arttırma

E)     Yeri geldiğinde istatistiklerden yararlanma

60. Araştırma incelem yoluyla öğretim stratejisinde öğrencinin en önemli kazanımı nedir?

A)    Veri toplamayı öğrenmek

B)    İşbirliğine dayalı çalışmaya alışmak

C)    Bireysel becerileri geliştirmek

D)    Problem çözmenin basamaklarını öğrenmek

E)     Ekonomik yollardan sonuca gitmeyi kavramak

61)  Dil gelişiminin taklit, pekiştirme ve model alma yoluyla ortaya çıktığını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir? 

A)    Biyolojik görüş

B)    Davranışçı görüş

C)    Çevreci görüş

D)    Sosyal öğrenmeci görüş

E)     İnsancıl görüş

62)  Freud’un Psiko-seksüel kişilik kuramına göre ilköğretime başlayan bir çocuk hangi gelişim dönemine denk gelmektedir?

 

A)    Gizil dönem

B)    Genital dönem

C)    Anal dönem

D)    Oral dönem

E)     Fallik dönem

63)  Aşağıdakilerden hangisi dil gelişiminde kritik bir dönemdir?

A)    Agulama

B)    Tek sözcük evresi

C)    Cağıldama

D)    Telgrafik konuşma

E)     İlk gramer süreci

64)  2 yaşındaki Deniz yemeğini kendi yemek istemekte fakat annesi üzerine dökeceği için endişelenmektedir. Bu nedenle Deniz’in yemeğini kendisi yedirmektedir. Bu durumda da Deniz yemeğini istekle yememektedir.

Deniz’in kendi başına yemek yemeyi istemesi hangi gelişimsel özellikle açıklanabilir?

A)    Başarı                     D) Öğrenme                

B)    Üretkenlik              E) Özerklik

C)    Merak

65)  Bir okula dönem ortasında atanan bir matematik öğretmeni ilk derse girdiğinde öğrencilerin seviyelerini belirlemek için bir sınav yapmış ve geçmiş konuları özetlemiştir.

Öğretmenin uyguladığı bu durum gelişimin hangi temel ilkesi ile açıklanabilir?

A)    Tekrar

B)    Büyüme

C)    Hazırbulunuşluk

D)    Öğrenme

E)     Olgunlaşma

66)        I. Kişilerin sürekliliği kazanılır

II. Korunum kazanılmamıştır.

III. Paralel oyun görülür.

Yukarıdaki gelişmeler bilişsel gelişimin hangi döneminin özelliklerindendir?

A)    Somut işlemler dönemi

B)    Soyut işlemler dönemi

C)    İşlem öncesi dönem

D)    Duyusal-motor dönemi

E)     Genital dönem

67)  Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık dönemi gelişim görevlerinden birisidir?

A)    Yaş grubu ile yakın ilişkiler kurma

B)    Ekonomik bir yaşam standardı sürdürme

C)    Topluma uyumlu bir sosyal grup bulma

D)    Çeşitli grup ve derneklere üye olma

E)     Kendini eşi ile ilişkilendirme

68)  I. Çocuk bu evrede kendi çıkarını düşünür.

II. Otoriteye uymak esastır.

III. İyi olan davranış ödüllendirilir.

IV. İyi davranış başkalarına yardım olarak değerlendirilir.

Yukarıdaki ahlak gelişimi evrelerinden itaat ve ceza eğilimi ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

A)    Yalnız II                   D) II – III

B)    I-II                            E) II – III – IV

C)    I-II-III

69)  Bir çocuğun önce büyük beden hareketlerini daha sonra küçük kas hareketlerini yapmaya başlaması gelişimin hangi temel ilkesi ile açıklanabilir?

A)    Gelişim baştan ayağa doğrudur

B)    Gelişim genelden özele doğrudur

C)    Gelişim süreklidir

D)    Gelişim nöbetleşe devam eder

E)     Gelişim içten dışa doğrudur

70)  Üniversite sınavına giren bir öğrenci sınavı kazanamayacağını anlayınca etrafındaki kişilere “yaşamda her şey okumak demek değildir, insan okumadan da bir iş sahibi olabilir” demesi aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnektir?

A)    Bastırma

B)    Telafi

C)    Yer değiştirme

D)    Yansıtma

E)     Mantığa bürüme (Rasyonelleştirme)

71)  Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramına göre “hipotez kurabilme ve test edebilme” hangi gelişim döneminde gerçekleştirilebilmektedir?

A)    Somut işlemler dönemi

B)    Soyut işlemler dönemi

C)    Sezgisel dönem

D)    İşlem öncesi dönem

E)     Duyusal-motor dönemi

72)  Aşağıdakilerden hangisi Piaget’in ahlak gelişimi ile ilgili görüşlerinden birisi değildir?

A)    Piaget ahlak gelişimini üç dönemde incelemiştir

B)    2-6 yaş arasındaki çocuklar kuralların farkındadırlar

C)    0-2 yaş arası çocukların oyunlarda kuralları yoktur

D)    Ahlak gelişimi somut işlemler dönemiyle başlar

E)     Ahlaki özerklik döneminde kuralların değişebileceği fikri gelişir

73)  “8 yaşında tırnak yeme şikâyetiyle psikologa götürülen bir çocuğun bu durumunun gelişimin ilk yıllarındaki bir saplanmadan kaynaklanabileceği düşünülmüştür.”

Çocuğun bu durumu hakkında yapılan açıklama hangi teorik yaklaşımla ve hangi dönemle açıklanmaktadır?

A)    Bilişsel-oral dönem

B)    Biyolojik-anal dönem

C)    Psikoanalitik-oral dönem

D)    Psikososyal-anal dönem

E)     Psikoanalitik-anal dönem

74)  Çocukluk yıllarından beri okula gidip okuma yazmayı öğrenmek isteyen Ayşe teyze Milli Eğitim Bakanlığının açtığı okuma-yazma kurslarına katılmıştır. Fakat normalde 3 ayda öğrenebileceğini kavramları daha uzun bir sürede öğrenebilmiş ve çocuklara göre daha geç okuma yazmayı sökmüştür.

Gelişimin temel ilkeleri dikkate alındığında Ayşe teyzenin bu durumu hangi kavramla açıklanabilir?

A)    Olgunlaşma               D) Büyüme

B)    Öğrenme                   E) Kritik dönem

C)    Hazırbulunuşluk

75)  Çok aç olan bir kişi gece bir markete girerek karnını doyurmak istemiş fakat etraftakilerin şikâyetiyle polis tarafından yakalanmıştır. Polise verdiği ifadesinde “çok açtım ve karnımı doyurmak istedim” demiştir.

Yukarıdaki örnek olayda kişinin yapmış olduğu açıklamada davranışlarına yön veren psişik öğenin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

A)    Süperego                   D) Bilinçdışı

B)    Bilinçaltı                   E) Id

C)    Ego

76)  Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramına göre “başarı ve öğrenme” hangi düzeyde doyurulması gereken güdülerdir?

A)    III. Düzey               D) II. Düzey

B)    V. Düzey                E) I. Düzey

C)    IV. Düzey

77)  Son yıllarda kadın ve erkek her iki cinsinde olumlu yönlerini geliştirmeye başladığını görmekteyiz. Örneğin bir bayan taksi şoförlüğü yapabilmekte, bir erkek bulaşıkları yıkayabilmektedir.

Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?

A)    Benlik saygısı

B)    Denetim odağı

C)    Benlik

D)    Androjen kişilik

E)     Feminen kişilik

78)  Piaget’in bilişsel gelişim kuramına göre aşağıdakilerden hangisi işlem öncesi dönemin özelliklerinden birisi değildir?

A)    Çok yönlü sınıflandırmalar yapma

B)    Paralel oyun

C)    Kişilerin sürekliliği

D)    Toplu monolog

E)     Animizm

79)  Pazar günleri anneannesine gitmediği için geç kalkmaya alışmış olan Deniz, bir gün hastalanınca yine geç kalkmış ve kendisine bugünün hangi gün olduğu sorulduğunda Pazar demiştir.

Bu duruma göre Deniz Piaget’in hangi bilişsel döneminde yer almaktadır?

A)    Soyut işlemler dönemi

B)    Somut işlemler dönemi

C)    Duyusal-motor dönemi

D)    İşlem öncesi dönem

E)     Genital dönem

80)  Çok sevdiği yakın bir arkadaşının trafik kazası geçirdiği haberini alan bir kişi “hayır olamaz, trafik kazası geçirmemiştir” der.

Bu durumda kişinin kullandığı savunma mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Telafi                   D) Yön değiştirme

B)    İnkâr                    E) Yansıtma

C)    Bastırma

81)  Üniversiteyi bitirdikten sonra Sinan üniversitede beraber okuduğu arkadaşına cep telefonundan birkaç kez mesaj atmıştır. Ama arkadaşından herhangi bir yanıt gelmemiştir. Bunun üzerine Sinan arkadaşına mesaj atmaktan vazgeçmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A)    Ayırt etme               D) Engelleme

B)    Genelleme               E) Pekiştirme 

C)    Sönme

82)  Evlendikten sonra eşinin soyadını alan bir bayan’ın arkadaşları ona mektup veya e-mail gönderirken sürekli eski soyadını kullandıkları ve bu soyadıyla mektup veya e-mail gönderdikleri görülmüştür.

Bu durum aşağıdaki seçeneklerden hangisi için uygun bir örnek olabilir?

A)    Geriye ket vurma

B)    Negatif transfer

C)    İleriye ket vurma

D)    Yetersiz uyarılma

E)     Genelleme

83)  Öğrenmeyi uyarıcı-organizma-tepki (U-O-T) bağı olarak açıklayan öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Davranışçı yaklaşım

B)    Sosyal yaklaşım

C)    Klasik yaklaşım

D)    Bilişsel yaklaşım

E)     Deneme-yanılma yaklaşımı

84)  Zebranın, At’tan farklı olduğunu fark eden bir çocuk aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?

A)    Gruplandırma               D) Hatırlama

B)    Anlamlandırma            E) Düzenleme 

C)    Özümleme

85)  Bir öğrenci öğretmeninin verdiği ödevi yapıyor ve öğretmen ona bir çikolata veriyor. Bu durumda öğretmen aşağıdakilerden hangisini kullanmış olur?

A)    Olumlu pekiştirme

B)    I. Tür ceza

C)    I. Tür ödül

D)    II. Tür ceza

E)     Olumsuz pekiştirme

86)  Her ayın onbeşinde maaş alan bir memur hangi pekiştirme tarifesine göre pekiştirilmektedir?

A)    Sabit aralıklı            D) Sabit oranlı

B)    Değişken aralıklı     E) Değişken oranlı

C)    Sürekli

87)  Bir anne çocuğunu her ne zaman dışarıya çıkarmak istese onun paltosunu giydirmektedir. Bir süre sonra bebek, paltosunu görür görmez dışarı çıkacak gibi sevinmeye başlamıştır.

Bu koşullanmanın başlangıcında palto, klasik koşullanmadaki öğelerden hangisinin işlevini gerçekleştirmektedir?

A)    Koşullu tepki

B)    Nötr uyarıcı

C)    Koşullu uyarıcı

D)    Koşulsuz tepki

E)     Koşulsuz uyarıcı

88)  Televizyonda izlediği bir dizinin müziğine hiç dikkat etmeyen Ahmet bey bir gün müziğin melodisini mırıldanmaya başlamış ve sözlerini öğrendiğini fark etmiştir.

Ahmet bey’in dizideki müziğin sözlerini hatırlaması aşağıdaki öğrenme çeşitlerinden hangisine örnek oluşturur?

A)    Bilişsel öğrenme

B)    Kavrayış yoluyla öğrenme

C)    Deneme-yanılma yoluyla öğrenme

D)    Farkına varmadan öğrenme

E)     Modeli gözleyerek öğrenme

89)  Bir matematik problemiyle karşılaşan bir öğrenci önce problemin hangi konu ile ilgili olduğunu, daha sonra problemin bölümlerini ve konu ile ilgili formülleri düşünerek problemin çözümüne ulaşmaya çalışır.

Öğrencinin problemi çözme biçimi aşağıdaki öğrenme yollarından hangisi için bir örnek olabilir?

A)    Bilişsel öğrenme

B)    Farkına varmadan öğrenme

C)    Denenme-yanılma yoluyla öğrenme

D)    Taklit yoluyla öğrenme

E)     Kavrama yoluyla öğrenme

90)  Dişi ağrıdığı için diş hekimine götürülen Deniz beyaz önlüklü diş hekiminden korkmuştur. Bir müddet sonra Deniz beyaz önlük giyen bir hemşire gördüğünde ondan da korkmuştur.

Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?

A)    Sönme

B)    Genelleme

C)    Biçimlendirme

D)    Ayırt etme

E)     Şartlanma

91)  Başlıca temsilcileri Hull, Pavlov, Skinner olan öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Davranışçı yaklaşım

B)    Bilişsel yaklaşım

C)    Hümanistik yaklaşım

D)    Sosyal öğrenme yaklaşımı

E)     Bilgi işleme yaklaşımı

92)  Ahmet bey emekli olduktan sonra eski arabasını satarak emekli parasıyla yeni bir araba almış ve bu arabasının plakasını öğrenmiştir. Bir müddet sonra bir komşusu Ahmet bey’e eski arabasının plakasını sormuş. Ahmet bey çok düşünmesine rağmen eski arabasının plakasını hatırlayamamıştır.

Bu durum aşağıdaki seçeneklerden hangisi için uygun bir örnek olabilir?

A)    Geriye ket vurma

B)    Negatif transfer

C)    İleriye ket vurma

D)    Yetersiz uyarılma

E)     Genelleme

93)   Ahmet bey aile fertlerinin hepsi ile Pazar günleri beraber kahvaltı yapmak istemektedir. Bu nedenle herkesin saat dokuzda kalkmasını ve kahvaltı sofrasına oturmasını istemiştir. Ahmet bey sabah saat dokuzda kahvaltı sofrasının başında olan çocuklarının harçlığını %25 arttırmış. Olmayan çocuklarının harçlığını da %25 düşürmüştür. Bir süre sonra bütün çocuklar saat dokuzda kahvaltı sofrasının başında olmuşlardır.

Ahmet bey’in bu durumda hangi öğrenme yaklaşımını benimsediği söylenebilir?

A)    Klasik koşullanma

B)    Edimsel koşullanma

C)    Deneme-yanılma

D)    Kavrayış yoluyla öğrenme

E)     Bilişsel öğrenme

94)  Bisiklet kullanan bir kişinin motosiklet kullanmayı daha kolay öğrenmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

A)    İleriye ket vurma            D) Sönme

B)    Geriye ket vurma            E) Transfer

C)    Çağrışım

95)  “Bütün, parçaların toplamından daha fazladır ve birey bütünü parçalarına ayrıştırarak değil bütünlük içinde algılar.”

Yukarıda açıklanan öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Sosyal öğrenme yaklaşımı

B)    Bilişsel yaklaşım

C)    Davranışçı yaklaşım

D)    Geştalt yaklaşımı

E)     Bilgi işleme yaklaşımı

96)  Alışverişe çıkan bir bayan girdiği mağazadan bir elbise satın almıştır. Fakat eve geldiğinde elbisenin defolu olduğunu fark etmiştir. Bunun üzerine mağazanın kartına bakarak mağazaya telefon etmiş elbisenin defolu olduğunu belirtmiştir.

Bu bayanın elindeki karta bakarak telefon numarasını kodlaması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A)    Duyusal kayıt

B)    Kısa süreli bellek

C)    Uzun süreli bellek

D)    Anısal bellek

E)     Anlamsal bellek

97)  Kısa süreli hafızadaki bilgiler uzun süreli hafızaya hangi süreçle yerleştirilir?

A)    Hatırlama                    D) Tekrar

B)    Motivasyon                E) Güdüleme

C)    Dikkat

98)  Öğrenmede “bitişiklik” ilkesini savunan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Pavlov                     D) Piaget

B)    Hull                         E) Maslow 

C)    Watson

99)  Türkçe sınavına çalışan sınavdan iyi bir puan alan öğrencinin matematik sınavına da çalışmaya başlaması aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A)    Klasik koşullanma

B)    Kavrayarak öğrenme

C)    Gözlem yoluyla öğrenme

D)    Gizil öğrenme

E)     Edimsel koşullanma

100)         Bir öğretmen ev ödevlerini yapan öğrencilerine artı vermektedir. Her beş artıya da 10 puan vermektedir. Bu öğretmenin kullandığı pekiştirme tarifesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A)    Sabit aralıklı

B)    Değişken aralıklı

C)    Sabit oranlı

D)    Rasgele

E)     Değişken oranlı

101)         Aşağıdakilerden hangisi rehberlikle ilgili bir durum değildir?

A)   Rehberlik bireyin öznel dünyasına yöneliktir

B)    Rehberlikte bireyin kendini anlaması ve değerlendirmesi vardır

C)    Rehberlik öğrencinin gelişmesi ile ilgili herkesin katkısını gerektirir

D)   Rehberlik hizmetleri tek başına yürütülür.

E) Rehberlik hizmetlerinde gizlilik esastır

102)         Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin dayandığı ilkelerden birisi değildir?

A)   Öğrenci her yönü ile tanınmalıdır

B)    Yalnızca problemi olan öğrencilere yöneliktir

C)    İnsana saygı esastır

D)   Rehberlik hizmetlerinde zorlama yoktur

E) Birey seçme özgürlüğüne sahiptir

103)         Eğitim sürecinde bireylerin gelişim ve uyumlarına yardımcı olmak amacıyla yürütülen rehberlik hizmeti aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Mesleki rehberlik

B)    Eğitsel rehberlik

C)    Önleyici rehberlik

D)   Yöneltici rehberlik

E) Kişisel-sosyal rehberlik

104)         Aşağıdaki kurumların hangisinde rehberlik hizmetlerinin sunulması çok daha önemlidir?

A)   Okul                     D) Fabrika

B)    Huzurevi              E) Aile

C)    Hastane

105)         Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin temel işlevlerinden biri değildir?

A)    Yöneltici rehberlik

B)    Bireysel rehberlik

C)    Önleyici rehberlik

D)    Geliştirici rehberlik

E)     Tamamlayıcı rehberlik

106)         Aşağıdaki ifadelerden hangisi okul rehberlik programı için doğru bir ifadedir?

A)    Bir plan değiştirilmeden ilerleyen yıllarda kullanılabilir

B)    Aynı ildeki okullarda aynı programlar uygulanmalıdır

C)    Rehberlik programı lise son sınıf öğrencilerini kapsar

D)    Her okul kendi ihtiyaçları doğrultusunda plan hazırlamalıdır

E) İlköğretim okullarında plan

    hazırlamaya gerek yoktur

107)         I. Okulun tarihçesinin tanıtımı

II. Okulun fiziksel özelliklerinin tanıtılması

III. Okulun yakın çevresinin tanıtılması

Yukarıda yapılan çalışmalar hangi rehberlik hizmeti çalışmasıdır?

A)    Müşavirlik                 D) İzleme

B)    Yerleştirme               E) Değerlendirme

C)    Oryantasyon

108)         Gözlem sonuçlarının kaydedildiği forma ne ad verilmektedir?

A)    Sosyometri

B)    Otobiyografi

C)    Kimdir bu

D)    Sistematik gözlem

E)     Anekdot

109)         I. Oryantasyon

II. Yerleştirme

III. İzleme

Yukarıda verilen rehberlik hizmetleri bir okulda kimler tarafından verilmelidir?

A)    Psikolojik danışman

B)    Okul müdürü

C)    İlgili müdür yardımcısı

D)    Sınıf rehber öğretmeni

E)     Zümre öğretmeni

110)         Öğrencileri kendi potansiyelleri doğrultusunda yönlendirebilmek için onların ilk önce hangi özelliklerini bilmek gereklidir?

A)    İlgilerini

B)    Alışkanlıklarını

C)    Yeteneklerini

D)    Benlik imajlarını

E)     Tutumlarını

111)         Aşağıdakilerden hangisi eğitsel rehberliğin amaçlarından biri olamaz?

A)    Okula uyum sağlama

B)    Verimli ders çalışma yöntemlerini öğrenme

C)    Okul yaşamı ile meslek yaşamı arasındaki ilişkiyi sağlama

D)    Karşılaştığı kişisel sorunlara yardımcı olma

E)     Eğitsel kararlar vermesine yardımcı olma

112)         Aşağıdakilerden hangisi oryantasyon programı ile ilgili doğru bir ifade değildir?

A)    Kapsamlı olmalıdır

B)    Planlı olmalıdır

C)    Yalnız sene başlarında yapılmalıdır

D)    Gelişim dönemine uygun olmalıdır

E)     İlgililerin işbirliği içerisinde olmalıdır

113)         Bireyi tanımada uyulacak bir takım ilkeler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden birisi değildir?

A)    Yalnız problemli öğrenciler tüm yönleriyle tanınmalıdır.

B)    Bireyi tanımanın amacı bireyin kendisini tanımasıdır.

C)    Bireyi tanıma sürekli yapılmalıdır.

D)    Bireyi tanımada kullanılan bilgiler geçerli ve güvenilir olmalıdır.

E)     İlgililerin işbirliği içinde gerçekleşmektedir.

114)         Aşağıdakilerden hangisi bireyi tanımada kullanılan testlerden birisi değildir?

A)    Kişilik                 D) Gözlem

B)    Yetenek              E) Başarı

C)    Tutum

115)         Bireyin öz yaşam öyküsünün kendisi tarafından yazılı olarak anlatılması tekniğine ne ad verilmektedir?

A)    Kimdir bu              D) Zaman cetveli

B)    Sosyometri            E) Otobiyografi

C)    Problem tarama

116)         Öğrenci toplu dosyasında kişiye özel olan bilgiler kaçıcı düzeyde yer almaktadır?

A)    II. Düzey                  D) IV. Düzey

B)    V. Düzey                 E) III. Düzey

C)    I. Düzey

117)         Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel rehberlik yaklaşımının özelliklerinden birisi değildir?

A)    Yaratıcı ve esnektir

B)    Hedef yönelimlidir

C)    Uzman odaklıdır

D)    Ölçülebilirdir

E)     Varolanı değerlendirir ve geliştirir

118)         Kişinin duygu ve düşüncelerinden, sosyal ilişkilerinden, davranışlarından doğan problemlerle ilgili olan rehberlik hizmet türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Eğitsel                        D) Tamamlayıcı

B)    Kişisel-sosyal            E) Mesleki

C)    Önleyici

119)         I. Alkol ve uyuşturucu kullanımı

          II. İlaç ve sigara kullanımı

              Yukarıdaki durumlar ele

              alındığında bunların en aza

              indirilmesi için yapılan

             rehberlik çeşidi aşağıdakilerden

             hangisidir?

A)    İyileştirici rehberlik

B)     Önleyici rehberlik

C)     Tamamlayıcı rehberlik

D)    Kişisel rehberlik

E)     Kriz yönelimli rehberlik

120)         Okullarda öğrenci gelişim dosyaları kim tarafından tutulmaktadır?

A)    Sınıf rehber öğretmeni

B)     Psikolojik danışman

C)     Okul müdürü

D)    İlgili müdür yardımcısı

E)     Zümre öğretmeni

 CEVAP ANAHTARI 1:

EĞİTİM BİLİMLERİ
  1. A 21. B 41. A 61. D 81. C 101. D
  2. C 22. A 42. C 62. A 82.  C 102. B
  3. D 23. A 43. C 63. B 83.  D 103. E
  4. E 24. B 44. D 64. E 84.  E 104. A
  5. A 25. E 45. D 65. C 85.  A 105. B
  6. A 26. C 46. E 66. C 86.  A 106. D
  7. D 27. C 47. C 67. A 87.  B 107. C
  8. D 28. D 48. E 68. D 88.  D 108 .E
  9. D 29. E 49. C 69. B 89.  E 109. A
10. B 30. E 50. C 70. E 90.  B 110. C
11. B 31. A 51. A 71. B 91.  A 111. D
12. E 32. C 52. D 72. A 92.  A 112 .C
13. B 33. D 53. D 73. C 93.  B 113. A
14. C 34. A 54. A 74. E 94.  E 114. D
15. A 35. A 55. B 75. E 95.  D 115. E
16. B 36. B 56. A 76. C 96.  B 116. E
17. E 37. A 57. C 77. D 97.  D 117. C
18. E 38. D 58. C 78. A 98.  C 118. B
19. C 39. B 59. D 79. D 99.  E 119. B
20. D 40. E 60. D 80. B 100.C 120. A

 

 DENEME 2:

 

EĞİTİM BİLİMLERİ deneme —— 2

1.Bir uzman 8 yaşındaki çocuğuna flüt çalmayı öğretmek isteyen bir anneye “çocuğunuzun flüt çalabilmesi için parmak kaslarının belirli bir düzeye gelmesi ve bu konuda yeterince istekli olması gerekmektedir” demiştir Uzmanın üzerinde durduğu gelişim kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Gelişme

B)     Olgunlaşma

C)    Hazır bulunuşluk

D)    Kritik dönem

E)     Büyüme

2.Bir araştırmada 7 yaşındaki çocuklardan oluşan bir grup ile okuma yazma bilmeyen 30 yaş ve üzerindeki yetişkinlerden oluşan başka bir gruba okuma yazma öğretilmeye çalışılmıştır. Bu araştırmanın sonunda 7 yaşındaki çocuklardan oluşan grubun, yetişkinlerden oluşan gruba göre çok daha erken okuma-yazmayı öğrendikleri görülmüştür. Bu farklılığın nedeni olarak aşağıdaki kavramlardan hangisi gösterilebilir?

A)     Olgunlaşma

B)     İleri ket vurma

C)    Uygun zaman

D)    Kritik dönem

E)     Yaşantı zenginliği

3.Aşağıdakilerden hangisi klasik koşullanma yolu ile öğrenmeye bir örnek değildir?

A)     Bir fabrikada paydos zili çaldığında işçilerin işi bırakması.

B)     Tehlikeli durumlarda siren sesi duyulduğunda insanların barınaklara sığınması

C)    Para gördüğünde bireyin sevinmesi.

D)    Okulda zil çaldığında öğrencinin derse girmesi

E)     Bireyin sevdiği bir sanatçının konserine gitmesi

4.Her gün yediği öğle yemeğinde kola içen 5 yaşındaki bir çocuk, o gün yediği öğle yemeğinde kola içmeyince öğle yemeğinin yemediğini söylemiştir. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

A)     Nesnelerin sürekliliği

B)     Ben merkezci düşünme

C)    Özelden-özele akıl yürütme

D)    Korunumu kazanma

E)     Ertelenmiş taklit

5.Bir iş yerinde her gün saat 12.00 ile 13.30 arasında öğle tatili verilmesi aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?

A)     Değişken oranlı pekiştirme

B)     Sabit oranlı pekiştirme

C)    Sabit aralıklı pekiştirme

D)    Değişken aralıklı pekiştirme

E)     Simgesel pekiştirme

6.Bir öğretmen sınıfta dersi dinleyen ve ilgi gösteren öğrencilere belirli aralıklarla pekiştireç verilmiştir. Bir süre sonra dersi  dinlemeyen öğrencilerin dersi  dinlediği ve ilgi gösterdiği izlenmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A)     Klasik koşullanma

B)     Modelden öğrenme

C)    Bilişsel öğrenme

D)    Planlı öğrenme

E)     Edimsel öğrenme

7.Okumayı seven bir öğrencinin gittiği kırtasiyelerde sürekli macera romanlarını seçmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A)     Biçimlendirme

B)     Eleştirisel düşünme

C)    Algıda seçicilik

D)    Ben merkezli düşünme

E)     Bireysel tercih

8.Bir baba 3 yaşındaki çocuğu ile süper markete  gitmiş ona oyuncak almış ve çocuk daha sonra her süper marketin önünden geçtiğinde sevinç gösterilerinde bulunmuştur. Aşağıdaki aşamalardan hangisinde klasik koşullanma yoluyla öğrenme olmuştur.

A)     Babanın çocuğunu süper markete götürerek oyuncak alması

B)     Babanın çocuğunu sevmesi ve istediğini alması

C)    Babanın çocuğunu sık sık süper markete götürmesi

D)    Çocuğun babasına yakınlığı

E)      Çocuğun oyuncağı sahiplenmesi

9.Bir anne 4 yaşında ve 8 yaşındaki iki çocuğunu alışverişe götürdüğünde 4 yaşındaki çocuğun büyük boyutlardaki oyuncaklara, 8 yaşındaki çocuğun ise küçük boyuttaki oyuncaklara yöneldiği izlenmiştir.Bu durum gelişimin hangi ilkesiyle açıklanabilir?

A)     Gelişim genelden özele doğrudur.

B)     Gelişimde bireysel ayrılıklar vardır.

C)    Gelişim nöbetleşe devam eder.

D)    Gelişimde bireysel tercihler önemlidir.

E)     Gelişimde süreklilik ve aşamalılık vardır.

10.Aşağıdakilerin hangisi öğrenme ürünü olan bir davranış kazanma olarak gösterilemez?

A)     Çocuğun bisiklet kullanması

B)     Bir öğrencinin ders çalışması

C)    Çocuğun öğretmenine yalan söylemesi

D)    Yorgun ve uykusuz birinin trafik kazası yapması

E)     Bir öğrencinin öğretmenini sevmesi

11.Aşağıdakilerden hangisi Piaget’in “soyut işlemler dönemi” nin özelliklerinden birisidir?

A)     Nesneleri farklı özelliklere göre sıralama

B)     İşlemleri tersine çevirebilme

C)    Ben merkezci düşünceden kurtulma

D)    Değer, ideal ve fikir oluşturma

E)     Mantıksal düşünebilme

12.Bireylerin ilk olarak edindikleri ve kullandıkları öğrenme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Deneme-yanılma

B)     Kavrayarak öğrenme

C)    Mantık yürütmeyi öğrenme

D)    Problem çözmeyi öğrenme

E)     Ben merkezci düşünme

13.Bir matematik öğretmeni derste önce kareyi sonra dikdörtgeni ve sonrada üçgeni öğretmiştir. Öğretmen aşağıdaki ilkelerden hangisine göre hareket etmiştir?

A)     Korelasyon-desen

B)     İlişkisel

C)    Aşamalılık

D)    Kaynaşıklık

E)     Açıklık

14.Aşağıdakilerden hangisi ahlak gelişim ilkelerinin eğitim açısından bireylere kazandırılmasının ilkelerinden birisi değildir?

A)     Çocuklara ahlak kurallarına uymaları gerektiği anlatılmalı.

B)     Okullarda çocukların kuraları tartışmaları sağlanmalı,

C)    Bilişsel düzeylerine uygun kurallar oluşturulmalıdır.

D)    Çocuklara ahlak öğretiminde iyi modeller sunulmalıdır.

E)     Çocuklara ahlak kuralları yaşayarak benimsetmelidir.

15.Bir öğretmenin öğrenci özelliklerini bilmeye çalışmasının öğretimdeki en önemli katkısı nedir?

A)     Öğretim planları düzenlemek.

B)     Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gelişimlerine yardımcı olmak.

C)    Öğrencileri seviyelerine göre gruplamak.

D)    Öğrencilerin ihtiyaçlarını belirleme

E)     Öğrenci özelliğine uygun özellikleri seçme

16.Destek ipucu kullanırken öğrencilerin hangi özelliğine dikkat etmek zorunluluğu bulunmaz?

A)     Gelişim düzeylerine

B)     Bilişsel giriş davranışlarına

C)    Ekonomik durumlarına

D)    Duyuşsal özellikler

E)     Sosyal-kültürel özelliklerine

17.Aşağıdakilerden hangisi öğretmen-öğrenci ilişkilerinin düzenli ve sağlıklı olabilmesi için gerekli değildir?

A)     Öğretmenin velileri tanıması

B)     Öğretmenin sosyal ve ekonomik statüsü

C)    Öğretim planlarının yapılması

D)    Her öğrenci için yapılacak öğretim etkinlikleri

E)     Sınıfta kural belirleme

18.Aşağıdaki örneklerden hangisinde öğretmenin öğrencisini dinlenmesine en öncelikli örnek durum olarak gösterilebilir?

A)     Öğrenciye bir problemi ile ilgili olarak öğüt verme

B)     Öğrencinin yaptığı bir davranışı eleştirme

C)    Öğrencinin söylediklerini sessizce ve söylediklerini kesmeden dinleme

D)    Öğrencinin söylediklerini dikkatlice dinledikten sonra onu anladığını gösteren tepkilerde bulunma

E)     Öğrencinin problemini çözme

19.Ödevini yapmayan çocuğun oyun oynamasına izin vermeyen bir anne aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır?

A)     I  tip ceza

B)     II. tip ceza

C)    Olumsuz pekiştireç

D)    Edim

E)     Yaptırım

20.Ahlak gelişimi ile ilgili olarak aşağıda verilen genellemelerden hangisi yanlıştır?

A)     Genel olarak ahlak gelişimi ile bilişsel gelişim birbiriyle etkileşim halindedir.

B)      Olumlu davranış modellerinin varlığı, çocuğun ahlak standartlarını yükseltir.

C)     Çocuğun sosyal ilişkilerinin artması kurallar hakkında fikirlerin değişmesine etki etmektedir.

D)    Aynı yaş grubunda bulunan bireyler bir olaya aynı ahlak döneminin açıklamalarıyla yaklaşırlar.

E)       Ahlak gelişimi, topluma etkin uyumu sağlamak için değerler sistemi oluşturma sürecidir.

21. “Birey kurallara ihtiyacı karşılandığı sürece uyar ve her şey karşılıklıdır” görüşüne göre ahlaki değerlendirmenin yapıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Evrensel ahlak ilkeleri eğilimi

B)     Kişiler arası uyum eğilimi

C)    Araçsal ilişkisel eğilimi

D)    Ceza ve itaat eğilimi

E)     Kanun ve düzen eğilimi

22. “Sevgilisi tarafından terk edilen bir kişinin şiir yazması” hangi savunma mekanizmasına örnek olarak verilebilir?

A)     Özdeşim kurma

B)     Yadsıma

C)    Ödünleme

D)    Yön değiştirme

E)     Yüceltme

23.Aşağıdaki dönemlerin hangisinde anlam, cümle yerine bir çok anlama gelebilen kelime ile ifade edilmektedir?

A)     İlk gramer konuşması

B)     Telgraf konuşması

C)    Morfem

D)    Babıldama dönemi

E)     İşlem öncesi dönem

24. “İlk okul çağlarında bir şeyler üretmek isteyen çocuklara yardımcı olunması gerekir. Çünkü bu dönemde çocuklar başarılı olup taktir edilmeyi beklerler.” Bu durum, Erikson’un hangi psikososyal gelişim evresinde görülür?

A)     Girişkenliğe karşı suçluluk

B)     Yakınlığa karşı yalıtılmışlık

C)    Üretkenliğe karşı verimsizlik

D)    Temel güvene karşı güvensizlik

E)     Çalışkanlığa karşı aşağılık duygusu

25.Bir takım nedenlerden dolayı derslerine çalışmayan  ve kendisi için önemli olan bir sınavda kopya çekmeyi düşünen, ancak “arkadaşlarının kendisini ayıplayacağından” çekinen bir öğrenci, Kohlberg’in hangi aşamasına göre hareket etmektedir?

A)     İtaat ceza

B)     İyi çocuk eğilimi

C)    Saf çıkarcı eğilim

D)    Yasalara uyum

E)     Sosyal sözleşme

26.Aşağıda verilen özelliklerden hangisi ergenlik dönemine ait değildir?

A)     Soyut düşünme

B)     Ben merkezcilik

C)    Yetişkin cinsel davranışlarını geliştirme

D)    Araştırma ve merak duygularıyla girişimci bir özelliğe sahip olma

E)     Ben kimim? Sorusuna cevap arama

27.I.Problemin tanımlanması

    II.Problemin hissedilmesi

   III.Verilerin toplanması

   IV.Hipotezlerin kurulması

    V.Çözüm yolunun uygulanması

Problem çözme basamaklarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A)     I. II. IV. V.III

B)     II, I, IV, III, V

C)    II. III. I. IV. V.

D)    V. II. I. IV. III

E)     II. I. III. IV. V

28.Öğrenci gelişiminin sürekli izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması gerektiğini savunan  öğretim modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Buluş yoluyla öğretim

B)     Sunuş yoluyla öğretim

C)    Tartışma

D)    Tam öğrenme

E)     Araştırma inceleme

29.Öğrencide fikrini savunma yeteneğini geliştirmede en etkili  yöntem hangisidir?

A)     Soru-cevap

B)     Seminer

C)    Münazara

D)    Fikir taraması

E)     Rol oynama

30.Aşağıdakilerden hangisi yöntem seçimini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A)     Öğretmenin yöntem konusundaki becerisi

B)     Öğrenci sayısı, derslik ve büyüklüğü

C)    Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyi

D)    Öğretim planları

E)     Yöntemin süresi ve maliyet

31.Üniversitelerde ve yetişkinlere yönelik bir dersin süresi ortalama ne kadar olmalıdır?

A)     45-50 dk.

B)     35-40 dk.

C)    25-30 dk.

D)    30-35 dk.

E)     20-25 dk.

32.Çağdaş öğretim yöntemlerinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Öğrencinin kendini anlatmasına izin vermesi

B)     Öğrencinin aktif olması

C)    Öğretmenin aktif olması

D)    Ön hazırlık gerektirmesi

E)     Dersin özgür olması

Öğretim yöntemi ve öğretim tekniği arasında kesin bir sınır çizilemez.Bu iki kavram arasında içi içe bir ilişki bulunmaktadır. Bu iç içe ilişkide öğretim yöntemi daha genel ve kapsamlı bir kavram olup öğretim tekniğini de kapsamaktadır. Öğretim yöntemi belli görüş ve ilkelere göre geliştirilmiş öğretim yapma yoludur.Teknik ise öğretim yöntemini öğretmenin uygulamaya koyma biçimidir.

33.Yukarıda görüşleri verilen yazar öğretim yöntemi ve teknikleri kitabında nasıl ele alınmıştır?

A)     Öğretim yöntemleri ve teknikleri birbirleriyle iç içedir.

B)     Öğretim yöntemleri öğretim tekniğine tercih etmektedir.

C)    Yazar teknik kavramına inanmaktadır.

D)    Öğretim tekniği öğretim yöntemi içinde ele alınmıştır.

E)     Konuları öğretim teknikleri başlığı altında toplamıştır.

34.Aşağıda verilen öğretim tekniklerinin hangisinin sonucunda, öğrencilerin hatırlama oranı en yüksek olacaktır?

A)     Öğretmen tarafından sunulan konunun dinlenmesi

B)     Kitaptan verilen ödevin okunması

C)    Güncel konular üzerinde tartışma yapma

D)    Öğretmenin gösteri ve sergi düzenlemesi

E)     Öğrencilerin dönem ödevini sınıfa anlatması

35.Bu yaklaşımda öğrencinin gerçekçi yaşantılar geçirmesi ve gerçek problemlerle yüz yüze gelmesi gerekir. Özelliği verilen strateji hangisidir?

A)     Sunuş yoluyla öğretim

B)     Buluş  yoluyla öğretim

C)    Araştırma-inceleme

D)    Tam öğrenme

E)     Programlı öğretim

36.Sezgisel düşünme günlük yaşantımızda çok kullandığımız bir düşünme biçimi olmakla birlikte okul öğrenmelerde yeterince önemsenmemektedir. Bu yaklaşım öğrencilerde sezgisel düşünmeyi gerektirir.

Sezgisel düşünmeye önem veren öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Buluş

B)     Sunuş

C)    Tam öğrenme

D)    Araştırma-inceleme

E)     Yapısalcı yaklaşım

37.Araştırma ve öğrenme merakını artırır. Elde edilen bilgiler daha kalıcıdır.öğrenciler çevreyi tanır ve incelemeler yaparlar.

Özellikleri verilen  yöntem hangisidir?

A)     Problem çözme

B)     Proje

C)    Tartışma

D)    Gezi-gözlem

E)     Soru-cevap

38.Aşağıda verilenlerden hangisi örnek olay incelemesi yönteminin özelliklerinden biri değildir?

A)     Gerçek yaşam problemleri kişileştirilmeden çözülür

B)     Olay üzerinde tartışma yapılmaz

C)    Öğrencilerin ilgi ve dikkati genellikle yüksektir

D)    Öğrencilerin problem çözme yeteneği geliştirilir.

E)     Anlama, kavrama ve analiz becerisi geliştirir.

39.Bu yöntem bir konuya ilişkin bilgilerin açıklanması ve bu bilgilerin beceriye dönüştürülmesi için gerekli uygulamaların yapılması aşamasında kullanılır.

Kullanım amacı verilen yöntem hangisidir?

A)     Örnek olay

B)     Bireysel çalışma

C)    Anlatım

D)    Soru-cevap

E)     Gösterip-yaptırma

40.Bu günün toplumu, söylenenlere körü körüne uyan kişileri değil, yaratıcı,kritik ve analitik düşünebilen,karşılaştığı sorunlara farklı çözümler getirebilen kişiler istemektedir.

Verilen özelliklerde bireyler yetiştirmek için okullarda hangi yönteme daha çok yer verilmelidir?

A)     Soru -cevap

B)     Anlatım

C)    Tam öğrenme

D)    Problem çözme

E)     Gösteri

41.Sınıf yönetimi dersinde öğrencilere, davranış bozukluğu gösteren bir öğrenciyle başa çıkma becerisi kazandırılmak isteniyor.

Öğrencilere bu beceriyi kazandırmada kullanılabilecek en etkili yöntem hangisidir?

A)     Konuyla ilgili bir serbestçe tartışma yapmak

B)     Böyle öğrencilerin bulunduğu bir sınıfta gözlem yaptırmak

C)    Soru cevap yöntemiyle neler yapılabileceğine karar vermek

D)    Programlı öğretim materyalleri kullanmak

E)     Sınıfta benzer bir ortam oluşturarak uygulama yapmak

42.Aşağıdakilerden hangisi çağdaş öğretim yöntemlerinde öğretmenin rollerinden biri değildir?

A)     Öğrencilerin bağımsız ve sorumluluk sahibi olduklarını kabul eder.

B)      Öğrencileri yapabilecekleri konusunda cesaretlendirir.

C)    Öğrencilere hipotezler ortaya atmaları ve tartışmaları konusunda güven verir.

D)    Öğrencilere üst seviyede düşünmeleri için fırsatlar sunar.

E)     Öğrenci davranışlarını karşılaştırarak doğru davranışlar üzerinde dururlar.

43.Proje yöntemini diğer yöntemlerden ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Bilimsel düşünceyi kazandırır.

B)     Zihinsel ve fiziksel bir etkinliktir.

C)    Sonuç bir iş veya bir eserdir.

D)    Öğretmenin görevi rehberliktir.

E)     Sorumluluk çoğu zaman öğrencidedir.

44.Öğrencinin bireysel hızına göre ilerleyebildiği, tüm süreçte etkin olduğu ve olumlu davranıştan hemen sonra pekiştirecin  verildiği öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Programlı öğretim

B)     Rol oynama

C)    Tam öğrenme

D)    Bireysel çalışma

E)     Beyin fırtınası

45.Bilgisayar destekli öğretimde en etkin bir şekilde kullanılabilecek öğretim modeli hangisidir?

A)     Buluş yoluyla öğretim

B)     Yapısalcı yaklaşım

C)    Tam öğrenme

D)    Programlı öğretim

E)     Benzetim

46.Sunuş yoluyla öğretim yaklaşımında anlamlı öğrenmenin sağlanması için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A)     Sunulan bilgilerin öğrenciler için anlamlı olması sağlanmalıdır.

B)     Öğrenci öğrenilecek materyalle ilgili ön bilgiye sahip olmalıdır.

C)    Öğrencilerin bilgileri kendilerinin bulmaları sağlanmalıdır.

D)    Anlamlı öğrenme için öğrencinin çaba göstermesi gerekir.

E)     Öğrencinin anlamlı öğrenmeye niyetli olması gerekir.

47.Öğretmenler hedef davranışları öğrencilerine kazandırmak için ya doğrudan konuyu kendileri sunarlar ya öğrencilere sorup onların bulmalarını sağlarlar yada projeler yoluyla öğrenme fırsatları yaratırlar .

Yukarıda ifade edilen stratejiler hangi seçenekte verilmiştir?

A)     Anlatım, soru-cevap-proje

B)     Sunuş, buluş ve araştırma inceleme

C)    Sunuş, problem çözme, proje

D)    Anlatım,  soru-cevap, araştırma

E)     Buluş, sunuş ve tam öğrenme

48.Aşağıdaki yöntemlerden hangileri kişisel sorumluluk duygusu geliştirmek amacıyla kullanılabilir?

A)     Bireysel çalışma, proje, laboratuar

B)     Proje, bireysel çalışma, anlatım

C)    Gezi-gözlem, bireysel çalışma, soru-cevap

D)    Anlatım, örnek olay, proje

E)     Bireysel çalışma, tam öğrenme, programlı öğretim

49.Öğretmen hayat bilgisi dersinde bir konuyla ilgili temsil hazırlayarak baş rolleri sınıftaki içedönük, sıkılgan ve derse pek katılmayan öğrencilere vermiştir.

Bu durumda öğretmenin en önemli hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Öğrencilerin sanatsal yönünü ortaya çıkarmak

B)     Öğrencilerin rol oynama becerilerini test etmek

C)    Hayat bilgisi dersinin   kalıcılığını arttırmak

D)    Öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmek

E)     Dersin hedeflerini yüz yüze gerçekleştirmek

50.Aşağıdakilerden hangisi programlı öğretim ilkelerinden biri değildir?

A)     Küçük adımlar ilkesi

B)     Pekiştirme

C)    Öğrenme ürünü

D)    Etkin katılım

E)     Bireysel hız

51.Öğretmenin sigaranın zararlarından etkilenen bir aileyi konu alan bir metini öğrencilere dağıtarak onların konuyla ilgili düşüncelerini, olayın sebepleri, sonuçları konusunda görüş belirtmelerini istemiştir?

A)     Rol oynama

B)     Soru-cevap

C)    Bireysel çalışma

D)    Örnek olay

E)     Proje

52.Bir öğretim yöntemi olarak ev ödevlerinin verilmesi durumunda, aşağıdakilerden hangisi dikkat edilecek rehber ilkelerden biri değildir?

A)     Ödevler öğretmende kalmalı ve değerlendirilmelidir.

B)     Konunun özelliğine göre zaman verilmelidir.

C)    Plan dahilinde ilerleme olup olmadığı kontrol edilmelidir.

D)    Kaynaklar konusunda öğrenciye yardım edilmelidir.

E)     Konunun  amaçları açık ve anlaşılır olmalıdır.

53.Geştalt kuramcılarından Köhler, maymunlar üzerinde yaptığı deneylerden birinde aç  bir maymunu kafese koymuştur. Kafesin zıplayarak alamayacağı bir yerine muz asmıştır. Maymunun yiyeceğe ancak kafesin içinde ayrı ayrı bulunan kutuları üst üste koyduğu ve iki sopayı birleştirdiği zaman ulaşılabilmektedir. Yapılan gözlemler sırasında maymunun önce bazı boş davranışları bulunduğu, sonra ise aniden araçları doğru bir şekilde kullanarak amacına ulaştığı görülmüştür.

Yukarıdaki örnekte maymunların kullandıkları problem çözme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Hazır modeller kullanarak

B)     Sınama yanılma yoluyla

C)    Kavrama yoluyla

D)    Uyarıcı-tepki bağı kurarak

E)     Bilişsel stratejileri

54.Sosyal bilgiler dersinde Kocaeli  depremi ve sonuçları konusu işlenecektir. Öğrencinin bu konuyu anlamlı bir şekilde öğrenebilmesi için ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Öğretmenin öğrencilere derse katılımının önemini anlatması

B)     Öğrencinin sık sık tekrara yapması

C)    Zihindeki doğal afetler ve depremlerle ilgili ön bilgiler harekete geçirilmeli

D)    Kitaptaki konu ile ilgili bilgiler okunmalı

E)     Konu ile ilgili görsel materyali ve örnekleri artırmalıdır.

55.Bir öğrenci sınıfta derslerde konuşmaktan çekinmekte aynı zamanda öğretmeninde takdirini kazanmak istemektedir. Aşağıdakilerden hangisi Edimsel koşullanmanın ilkelerine göre öğrenciye sunulabilecek en doğru yaklaşımdır?

A)     Öğrenciye derse katılmanın önemi açıklanmalıdır.

B)     Öğrencinin derse katılımının gerçekleştiği her davranışı ödüllendirilmelidir.

C)    Öğrencinin derse katılmama tepkilerini görmezden gelmek

D)    Öğrencinin isteyerek derse katılmasını bekleme

E)     Derse katılan ve pekiştireç alan diğer öğrencilerin sevinçlerini gözlemlemelerini sağlamak

56.Aşağıdaki uygulamalardan hangisi anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi en güçlü bir şekilde sağlamaya çalışan bir öğretmen davranışı değildir?

A)     Öğrencinin bilgiyi hatırlamalarına olanak sağlamak

B)     Öğrencilerin değerlendirme yapmalarını istemek

C)    Bilgileri gerçek yaşamla ilişkilendirmek

D)    Öğrencileri konuyu öğrenmeye istekli hale getirmek

E)     Öğrencilere konuyu tartışma ortamı hazırlamak

57.Bir öğretmen sınıfta derse hiç katılmayan, sorulara cevap vermeyen ve arkadaşlarını sürekli rahatsız eden öğrencinin bu davranışını ortadan kaldırmak için öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A)     Öğrencinin oturduğu yeri değiştirmelidir.

B)     Sınıfta değişik konularda sorumluluklar verilmelidir.

C)    Hoş görü ve anlayış göstererek görmezden gelmelidir.

D)    Öğrenciyle sürekli ilgilenerek göz kontrolünde tutmalıdır.

E)     Her olumlu davranışını ödüllenmelidir.

58.Ticaret lisesinde verilecek “ Türkiye’de enflasyonla nasıl mücadele edilebilir?” konusunu bilişsel öğrenme kuramlarına göre işleyecek bir öğretmen aşağıdakilerden hangilerini öncelikle kullanmalıdır?

I.    Konu ile ilgili kaynaklardaki bilgileri okuma

II.   Öğrencilerin derste anlatılanları dikkatle dinlemeleri

III.  Öğrencilerin konuyla ilgili hipotez üretmelerini sağlama

IV. Öğrencilerin problemi tanımlamalarını sağlama.

V.  Öğretmenin problemi hissettirmesi

A)     III, IV

B)     III, IV, V

C)    II, III, IV

D)    I, II, III

E)     III, V

59.Aşağıdakilerden hangisi sosyal ( gözlem yoluyla ) öğrenme kuramına göre öğrencilerin kazanmaları gereken en son özellik olan özyeterliği en iyi açıklar?

A)     Bireyin kendi kapasitesine ilişkin yargısı

B)     Bireyin davranışları tekrarlar yoluyla kalıcı hale getirmesi

C)    Bireyin sürekli çevresini gözlemlemesi

D)    Bireyin model aldığı davranışı gösterdikten sonra pekiştireçler alması

E)     Bireyin beğendiği davranışları sürekli zihninde depolaması

60.Kalıcı öğrenmeyi sağlamada kullanılan “anlamlandırma” öğrenme  stratejisi en etkili olarak aşağıdakilerden hangisiyle öğrenciye kazandırılır?

A)     Bilgiyi kitaptan okuma

B)     Bilgiye günlük yaşamdan örnekler üretme

C)    Yeni gelen bilgiyle önceki bilgileri ilişkilendirme

D)    Bilgiyi görsel materyallerle sunma

E)     Bilgileri gruplar halinde belleğe kodlama

61.Aşağıdakilerden hangisi gözlem yoluyla öğrenilmiştir?

A)     Bir sürücünün kırmızı ışıkta durması

B)     Sınıfı geçen bir öğrencinin bilgisayarla ödüllendirilmesi

C)     Ders çalışarak yüksek not alan arkadaşına özenen bir öğrencinin ders çalışması

D)    Bir dizi madde bilgilerini öğrenmek için baş harflerini kodlama

E)     Öğretmenin derse geç gelmesine kızan öğrencilerin dersi terk etmesi.

62.-Öğrenci bilginin pasif alıcısı değil, aktif özümleyicisi ve davranışa dönüştürücüsüdür.

-Öğrenme kitap, dergi, araç-gereç gibi ikinci kaynaklardan değil, öğrenme konusunu oluşturan yaşam konuları olan birinci kaynaklardan sağlanmalıdır.

-Kurucuları Piaget, Vygotsks, Wertheimer ve Kafka’dır.

Yukarıda özellikleri açıklanan öğrenme-öğretme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Yapılandırmacı öğrenme

B)     Davranışçı öğrenme

C)    Kavrayarak öğrenme

D)    Deneme-yanılma yoluyla öğrenme

E)     Duyuşsal öğrenme

63.I. İpucu

      II. Dönüt-düzeltme

     III. Pekiştireç

     IV. Öğrenci katılımı

      V. Disiplin

Yukarıda numaralandırılan özelliklerden hangisi öğretim hizmetlerinin niteliğini gerçekleştirmede diğerlerine göre en önemli etkiye sahiptir

A) I        B) II       C) III       D) IV           E) V

64.Öğretimi planlamanın ve programlama çalışmalarının en önemli etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Öğrenme etkinliklerinin geliştirilmesi

B)     Ülke düzeyinde standart eğitimi gerçekleştirmesi

C)    Öğrencileri seviye gruplarına göre ayırabilmek

D)    Öğretmenlere yön göstermesi

E)     Ülkenin önceliklerini göstermesi

65.Aşağıdakilerden hangisi program tasarımı çalışmalarını en iyi ifade eder?

A)     Öğretmenleri program geliştirme sürecine katması

B)     Okulun ihtiyaçlarına önem vermesi

C)    Program geliştirme sürecinde programın hangi boyutuna ne derece önem verileceğini göstermesi

D)    Program değerlendirme çalışmalarına rehberlik yapması

E)     Programın etkinliğini artırması

66.Aşağıdakilerden hangisi Gestalt öğrenme yaklaşımının ortaya koyduğu üretici problem çözmeye örnek değildir?

A)     Sınıftaki dolabın üzerindeki haritayı almak için  sandalyenin üzerine çıkma

B)     Elektrik düğmesini açmak için bir çubuk kullanma

C)    Bir kavrama uygun örnek verme

D)    Masanın ucundaki topu almak için örtüyü çekme

E)     Köşedeki kalemi almak için koltuğu kenara çekme

67.Bir öğretmen öğrencilerin güdüleme düzeyinin uzun süre kalıcı olmasını hedeflemektedir. Bunun için aşağıdakilerden hangisini öncelikle kullanmalıdır?

A)     Öğretmen öğrenciyi sürekli takdir etmelidir.

B)     Öğrencini arkadaş grubundaki liderlik görevleri

C)    Anne-babasının hoşuna giden davranışları tercih etmesi

D)    Okulda yüksek başarıya ulaşma çabaları

E)     Bireysel hedeflerine ulaşma çabaları

68.Yeni bir konu öğrenilmesini hedefleyen bir öğretmen konu alanını öğrencilerin karşı karşıya bulunduğu bir durum olarak hissettirir, ne olduğunu öğrenciler tanımlar, sınırlamalar yapar, denenceler oluşturur ve uygun çözümü öğrencilerin bulmasını ister, öğrencilere sorular sorarak sonucu bulmalarını ister. Öğretmenin kullandığı yaklaşımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)     Sunuş yoluyla öğretim stratejisi kullanılmıştır.

B)     Buluş yoluyla öğretim stratejisi kullanılmıştır.

C)    Buluş ve sunuş yoluyla stratejiler birlikte kullanılmıştır.

D)    Araştırma-inceleme ve buluş yoluyla öğretim stratejileri birlikte kullanılmıştır.

E)     Araştırma-inceleme ve sunuş yoluyla öğretim stratejileri birlikte kullanılmıştır.

69.Matematik dersinde “çemberin alanı” konusunun öğrenilmesini etkileyen bir çok etken bulunur. Bu etkenlerden bazıları bireyin olaya, olguya ve öğrenme konusuna bakışının duyuşsal boyutuyla ilgilidir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumla ilgili değildir?

A)     Öğrencinin konunun öğrenilebilir olmasına ilişkin düşünceleri

B)     Konuyla ilgili önceki bilgileri

C)    Bireyin yetenekleri ile ilgili kendini algılama biçimi

D)    Öğrencinin konu ile ilgili korkuları

E)     Öğrencinin konuya ilişkin belirsizlik algısı

70.Aşağıdakilerden hangisi proje yönteminin öğrenciye kazandırdığı, en önemli yeterlik alanıdır?

A)     Bağımsız iş yapabilme ve başarı güdüsü

B)     Zamanı etkili kullanma

C)    İşbirliği, paylaşma ve sorumluluk kazanma

D)    Etkili öğrenmeyi sağlaması

E)     Öğrencinin öğrenme hızına göre ilerlemesi

71.Bir lisede her branştan bir öğretmenin katılmasıyla oluşturulan kurulda eğitim ve öğretimle ilgili konularda araştırma çalışmaları tartışılmış ve okulun eğitim-öğretim sorunları belirlenerek çözüm önerileri tartışılmıştır. Bu çalışma aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

A)     Zümre öğretmen toplantısı

B)     Öğretmenler kurulu

C)    Ekip çalışması

D)    İşbirlikçi çalışma

E)      Küme çalışması

72.Etkili öğretimin sağlanmasında öğretmen yöntem ve teknik seçerken öncelikle dikkat edilmesi gereken özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Öğretimi koylaştıracak yöntemleri seçmelidir.

B)     Hedeflere ulaşmayı sağlayacak yöntemler belirlenmelidir.

C)    Öğretmen en iyi bildiği yöntemlere ağırlık verilmelidir.

D)    Olabildiği kadar fazla yönteme yer verilmelidir.

E)     Araç-gereç kullanmayı gerektiren yöntemler seçilmelidir.

73.Beyin fırtınası tekniği uygulanan bir öğretmen öncelikle aşağıdakilerin hangisinde etkili olabilir?

A)     Öğrencilerin çok yönlü düşünceler üretmesi

B)     Eleştiri yapabilme yeterliğini kazanma

C)    Öğrencilerin tavır ve tutumlarını geliştirme

D)    Bir öğrenme konusunun kalıcılığı sağlama

E)     Bilimsel düşünme gücünü artırması

74.Öğretmenlerin eğitim seminerinde konuşmacı öğretmenlere yönelik olarak “Öğrencilerin demokrasi bilincinin gelişmesi için, sabırlı ve hoşgörülü bir şekilde düşünceler üretip, bunları paylaşmalarını ve eleştiri yaparken birbirleriyle konuşma yeteneklerini geliştirmeleri gerektiğini” söylemiştir. Uzman bu amaçla öğretmenlere aşağıdaki yöntemlerden hangisini önerebilir?

A)     Buluş yoluyla öğretim

B)     Örnek olay

C)    Anlatım

D)    Soru-cevap

E)     Tartışma

75.Günümüz eğitim uygulamalarında öğrenci merkezde yer almaktadır. Buna öğrencinin süreçte aktif olması ve öğrenmeyi öğrenmesi gerekmektedir. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi “öğrenmeyi öğrenme” olarak ifade edilebilir?

A)     Devinimsel hedefleri yapabilme

B)     Bir deneyi yapabilme

C)    Düşünme ve öğrenme yollarını geliştirme

D)    Bildiklerini uygulamaya dökebilme

E)     Problem çözme becerisini geliştirme

76.Gözlem yoluyla öğrenme sürecinde pekiştirme öğrenmeyi nasıl etkiler?

A)     Modelin yapılan  davranışı pekiştirmesi gerekir.

B)     Bireyin yaptığı davranışlara çevreden pekiştireç verilmesi

C)    Bireyin uygun modelleri seçmesinin sağlanması

D)    Bireye uygun davranışların sunulması

E)     Bireyin öğrenmeye güdülenmesi

77.Bilişsel öğrenme kuramcıları davranışçı öğrenme kuramlarını yetersiz görmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu görüşü destekleyici  niteliktedir?

I.Tavır ve tutum davranışlarını kazandırmada etkili olması

II. Öğrenciyi pekiştireç almak üzere süreçte aktif görmesi

III.Öğrencinin yaparak-yaşayarak öğrenmesini sağlaması

IV. Kavrama ve problem çözme süreçlerini kazandırması

A)     I, IV       B) II, III         C) II, IV

D)    III, IV    E)  I, II

Bir sınıfta sosyal bilgiler dersinin işlenişi aşağıdaki gibi olmaktadır.

Öğretmen: Sınıftaki haritada  Kıbrıs’ı ve İtalya’yı göstererek;

Bu iki ülkenin denizdeki konumunu açıklamalarını istemiştir.

Ahmet: Öğretmenim Kıbrıs denizin ortasında kalmış, İtalya’nın ise bir kısmı denizin ortasında kalmış.

Ayşe: Öğretmenim haritada Kıbrıs gibi denizin ortasında kalmış başka yerlerde var. Denizle çevrili kara parçasına Ada denir.

Fatma. Öğretmenim her tarafı denizle çevrili kara parçasına Ada denir.

Öğretmen. Evet çocuklar yeryüzündeki kara parçalarının bazıları denizin içerisinde bazılarının ise bir kısmı denizin içerisinde kalmıştır.

Bunların içinde Fatma’nın söylediği gibi etrafı söylediği gibi etrafı suyla çevrili kara parçasına ada denir. Peki İtalya’yı ne olarak açıklayabiliriz?

Ders bu şekilde devam etmiştir.

78.Öğretmenin kullandığı öğrenme-öğretme yaklaşımı hangisidir?

A)     Sunuş yoluyla

B)     Buluş yoluyla

C)    Tam öğrenme

D)    Tartışma

E)     Problem çözme

79.Bu yaklaşımı kullanan bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

A)     Hedef-davranışlarını belirleme

B)     Öğrencinin derse ilgi ve motivasyonunu sağlama

C)    Öğrencilerin kendi aralarında tartışmalarına olanak sağlama

D)    Öğrencilere ulaşacakları bilgi ve açıklamayı önceden verme

E)     Örnekler ve soruları sıkça kullanma

80. Aşağıdakilerden hangisi yeterliğe dayalı davranış yaklaşımına uygun bir davranış örneğidir?

A)     Anayasa konusunu işledikten sonra, öğrenciler Cumhurbaşkanı’nın görevlerini öğrenecekler.

B)     Anayasa konusunu işledikten sonra, öğrencilerin başkalarıyla ilişkilerinde iyileşmeler olacaktır.

C)    Öğrenciler kitabın yedinci konusunu okuduktan sonra, bu konuyla ilgili üç ana kavramdan ikisini defterlerine yazacaklardır.

D)     Demokratik sistemin değerleri, faydaları anlaşıldıkça, herkes tarafından bilinir olacak.

E)     Öğrenciler Türkiye’nin değerini bilmeleri gerektiğini öğrenecekler.

81.  Aşağıdakilerden hangisi Eğitim Durumunu

( öğrenme-öğretme ) oluşturan öğelerden değildir?

A)     Ölçme araçları

B)     Yazılı materyaller

C)    Yöntemler

D)    İpuçları

E)     Öğretmenin dil becerileri

82.Aşağıdakilerden hangisi eğitimin uzak hedeflerinin özelliklerindendir?

A)     Uzak hedefler iki çeşittir.

B)     Öğretmenler tarafından belirlenir.

C)    Davranışsal tanımlar yapılabilir.

D)    Öğretim ile ilgilidir.

E)     Ülkenin politik felsefesini yansıtırlar.

83.Eğitimde hedeflerin belirlenmesi aşamasında, aşağıdakilerden hangisinin dikkate alınması zorunlu değildir?

A)     Toplumun ihtiyaçlarının

B)     Konu-alan ilişkilerinin

C)    Bireyin ihtiyaçlarının

D)    Eğitim ekonomisi bulgularının

E)     Toplumun olanaklarının

84.Bir öğretmenin okuduğu her kağıda fazladan 5 puan vermesi durumunda yapılan hata hangisidir?

A)     Sabit

B)     Sistematik

C)    Tesadüfü

D)    Oranlı

E)     Dolaylı

85.Bir öğretmenin sınav kağıtlarını okuyarak, her kağıda bir not vermesi işlemine ne denir?

A)     Ölçüt

B)     Değerlendirme

C)    Ölçme

D)    Ölçek

E)     Sıralama

86.Eğitimde kullanılan planlar en genelden en ayrıntılı olana doğru sıralanırsa sıralama nasıl olur?

A)     Yıllık plan- ünite planı – günlük plan

B)     Ünite planı- yıllık plan – günlük plan

C)    Günlük plan- yıllık plan – ünite planı

D)    Yıllık plan – günlük plan – ünite planı

E)     Ünite planı – günlük plan – yıllık plan

87. “Coğrafya dersinde verilen bir grafiği okuyabilme” hedefi bilişsel alanın hangi basamağındadır?

A)     Bilgi

B)     Kavrama

C)    Uygulama

D)    Analiz

E)     Değerlendirme

88.Bir eğitim programı geliştirilirken, eğitim programını oluşturan öğelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)     Hedef – değerlendirme – eğitim durumu – içerik

B)     Hedef – içerik- eğitim durumu- değerlendirme

C)    Hedef – eğitim durumu- içerik- değerlendirme

D)    Hedef- değerlendirme- eğitim durumu- içerik

E)     Hedef- içerik- değerlendirme- eğitim durumu

89.Hedefler saptanırken ilgili disiplin ( bilim ) alanının ayrıntılarının belirlenmesinde hangisi incelenmelidir?

A)     Kalkınma gereksinimi

B)     Kalkınma düzeyi

C)    Konu alanı

D)    Birey

E)     Toplum

90.Erezyonu önleme ile ilgili çalışmalara katılmaktan zevk alan bir öğrenci, duyuşsal alanın hangi basamağında bir davranış sergiler?

A)     Alma

B)     Tepkide bulunma

C)    Değer verme

D)    Örgütleme

E)     Niteleme

91.Bir öğretmen öğrencilerine uyguladığı bir sınav sonucu öğrenci grubunun ortalamasının altında puan alanlar için “başarısız” üstünde puan alanlar için “başarılı”kararı vermiştir. Bu öğretmenin yaptığı değerlendirmede kullanılan ölçüt hangisidir?

A)     Bağıl

B)     Kriter

C)    Ölçek

D)    Mutlak

E)     Belirlenmiş

92.Aşağıdakilerden hangisi eğitim durumlarının öğelerinden biri değildir?

A)     Araç-gereçler

B)     Öğretmen davranışları

C)    Dönüt-düzeltme

D)    Değerlendirme

E)     Pekiştireç

93.Aşağıdaki hedeflerden hangisi bilişsel alana örnektir?

A)     Kullandığı araç-gereçleri korumayı iş ediniş.

B)     Keman çalabilme.

C)    Çizgi çalışmalarının farkında oluş.

D)    Sanat çalışmalarının önemini takdir ediş.

E)     Bir portreyi belli özelliklere göre değerlendirebilme.

94.Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme komisyonlarından danışma grubunda görev almaz?

A)     Eğitim sosyologu

B)     Eğitim ekonomisti

C)    İletişim uzmanı

D)    Öğrenci veli temsilcisi

E)     Eğitim psikologu

95.Aşağıdakilerden hangisi içerik düzenleme yaklaşımlarından değildir?

A)     Doğrusal programlama yaklaşımı

B)     Çekirdek programlama yaklaşımı

C)    Sarmal programlama yaklaşımı

D)    Piramitsel programlama yaklaşımı

E)     Fonksiyonel programlama yaklaşımı

96.Verilen bir paragrafın içinde geçen olayları bölümlere ayırabilen bir öğrenci bilişsel alanın hangi basamağına uygun davranmış olur?

A)     Bilgi

B)     Kavrama

C)    Uygulama

D)    Analiz

E)     Sentez

97. 1961 yılında yürürlüğe girerek, ülkemizde okulların statülerini, türlerini ve eğitim öğretimin işleyişi ile ilgili konuları düzenleyen kanunun adı ve sayısı aşağıdaki şıkların hangisinde verilmiştir?

A)    1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasası

B)    222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

C)    430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Yasası

D)     3797 Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Kanunu

E)    24576 sayılı Son Rehberlik Kanunu

98. Psikolojik danışma hizmetini, bireye saygı duymak ve bireyin önemli olduğunu kendisine hissettirmek suretiyle sunmak, böylece bireyin olumsuz benlik algısını olumluya çevirerek sorununu bizzat kendi gücüyle çözmesine yardımcı olmak gerektiğini savunan psikolojik danışma kuramı hangisidir?

A)    A-Bilişsel yaklaşım

B)    Davranışsal yaklaşım

C)    Hümanist yaklaşım

D)    Fenomenolojik yaklaşım

E)    Bütünlükçü Gestalt ekolü

99. Özellikle okulların ilk günlerinde öğrencinin okul ve okul çevresine uymasını kolaylaştırmak, okulun kurallarını öğretmek kısaca kurumu benimseyip uyum sağlamasını mümkün kılmak için sunulan rehberlik hizmetine ne ad verilir?

A)    İzleme

B)    Araştırma

C)    Yerleştirme (yöneltme)

D)    Alıştırma (oryantasyon)

E)    Bireyi tanıma hizmeti

100. Bireye sunulacak her türlü rehberlik hizmeti için önce bireyin kimliği, kişiliği ve benliği hakkında bilgi toplamak ve bireyin ilgi ve yeteneklerini tespit etmek şarttır. Bu faaliyet hangi rehberlik servisinin görevidir?

A)    İzleme servisi

B)    Müşavirlik servisi

C)    Bilgi verme servisi

D)    Bilgi toplama servisi

E)    Bireyi tanıma servisi

101. Aşağıdakilerden hangisi öğrenci kişilik hizmetlerinden birisi değildir?

A)    Sosyal ve eğitsel etkinlikler

B)    Sosyal yardım hizmetleri

C)    Eğitim yönetimi

D)    Rehberli ve psikolojik danışma

E)    Özel eğitim ve özel yetiştirme faaliyetleri

102. Ülkemizde ilk rehberlik servisi  hangi tarihte, hangi şehirde ve hangi okulda verilmeye başlamıştır?

A)    1955, Ankara, Demirlibahçe İlkokulu

B)    1956, Ankara, Deneme Lisesi

C)    1953, Ankara, Gazi Eğitim Enstitüsü

D)    1955, İstanbul, Atatürk Kız Lisesi

E)    1971 Ankara, Rehberlik Araştırma Merkezi

103. Bireyi diğer bireylerden ayıran, biyolojik, toplumsal ve psikolojik özellikler bütününe ne ad verilir?

A)    Benlik algısı

B)    Kişilik

C)    Farkındalık

D)    Güdülenme

E)    Hazır bulunuşluk

104. İnsan davranışları bilinçaltı süreçlerle ilişkili olduğu için bir bireye psikolojik danışma hizmeti sunarken, sorunlarının kaynağı olan 0-6 yaş dönemine inmek ve bunun için serbest çağrışım ve rüya analizine baş vurmak gerektiğini savunan bir psikolojik danışman hangi yaklaşımı benimsemektedir?

A)    Bilişsel yaklaşım

B)    Varoluşçu yaklaşım

C)    Hümanist yaklaşım

D)    Psikanalitik yaklaşım

E)    Fenomenolojik yaklaşım.

105. Bireylerin kendileri ile ilgili kişisel problemlerinin çözümü, kişiler arası ilişkilerle ilgili yaşadığı zorlukların giderilmesi için bireye yardımcı olmak hangi tür rehberliğin amacıdır?

A)    Mesleki rehberlik

B)    Geliştirici rehberlik

C)    Kişisel rehberlik

D)    Yöneltici rehberlik

E)    Eğitsel rehberlik

106. Aşağıdakilerden hangisi mesleki rehberliğin amaçlarından biri değildir?

A)    Meslekleri tanıtmak

B)    Bireyin olumlu benlik algısı geliştirmesi

C)    Bazı mesleklerle ilgili olarak oluşmuş yanlış kanaatleri düzeltmek

D)    Bireye karar verebilme gücü kazandırma

E)    Bireyin bir meslek seçimi yapması için ona yöneltme hizmeti sunma

107. Eğitim öğretim faaliyetinin daha sağlıklı yürütülmesi, rehberlikle ilgili ortak yaklaşımlar geliştirilmesi için öğrenci için ev ve okulun nasıl düzenlenmesi gerektiği hususunda seminer ve konferanslar düzenlenmesi hangi rehberlik hizmeti ile gerçekleşir?

A)    İzleme

B)    Müşavirlik

C)    Yöneltme

D)    Oryantasyon

E)    Bireyi tanıma

108. Bireyin iç dünyasındaki kaygı, korku, sevinç ve duyguların bir oyun içerisinde rol alarak ortaya koymasını sağlayan bireyi tanıma tekniği hangisidir?

A)    Psikodrama

B)    Sosyodrama

C)    Sosyometri

D)    Otobiyografi

E)    Görüşme

109. Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma hizmetinin ilkelerinden biri değildir?

A)    Bireye saygı esastır ilkesine uyarak danışana nazik ve hoşgörülü yaklaşma

B)    Koşulsuz kabul kuralına uyarak, bireyin söylediklerini doğru kabul etme

C)    Gizliliğe riayet etme

D)    Empati kurma yoluyla bireyi anlamaya çalışma

E)    Çapraz sorular sorarak bireyin yalan söyleyip söylemediğini test etme

110. İl ve ilçelerde, rehberlik ve danışma etkinliklerinin plan, program ve esgüdümü ile hizmetlerin yürütülmesinde il milli eğitim müdürü adına kim sorumludur?

A)    RAM Müdürü

B)    RAM Rehberlik hizmetleri bölüm başkanı

C)    İl danışma komisyonu

D)    İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

E)    Okul Müdürleri

111. Zeka geriliği ya da üstün zekalı olmaktan kaynaklanan özel eğitime muhtaç bireylerin tespit edilerek koordinatör rehber öğretmene bildirmek, aşağıdaki eğitimcilerden hangisinin görevidir?

A)    Sınıf rehber öğretmen

B)    Sorumlu müdür yardımcısı

C)    Okul rehber öğretmen

D)    Ders öğretmeni

E)    Okul müdürü

112. Sınıfların yıllık rehberlik planlarının yapılması kimin görevleri arasındadır?

A)    Okul rehber öğretmenin

B)    Sınıf rehber öğretmenin

C)    Okul Rehberlik yürütme komisyonunun

D)    Koordinatör rehber öğretmenin

E)    O şubelere bakan okul müdür yardımcılarının

113. Aşağıdakilerden hangisi bir sınıfın fiziksel olarak eğitime öğretme hazırlanmasında hesaba katılması gereken konu değildir?

A)    Sınıfın mevsimin durumuna göre ısı dengesi

B)    Sınıfın ışık düzeninin kabul edilebilir sınırlar içinde olması

C)    Sınıfın temizliği ve tertibi

D)    Sınıfın öğrenci sayısına paralel büyüklüğü

E)    Sınıfta ilişki düzenlemesi

114. İlkokul 1. Sınıf öğrencilerinin somut işlemler dönemini yaşamalarından dolayı onlara matematik konularını dikkate alarak örnekler veren bir öğretmen, sınıf yönetimi yaklaşımlarından hangisine göre davranmaktadır?

A)    Tepkisel yaklaşım

B)    Geleneksel yaklaşım

C)    Gelişimsel yaklaşım

D)    Gelişimsel yaklaşım

E)    Bütünsel yaklaşım

115. Sınıf yönetiminin gerçekleşmesinde en etkili unsur hangisidir?

A)    Okul müdürü

B)    Öğrenci

C)    Öğretmen

D)    Müdür yardımcıları

E)    Zümre öğretmenleri

116. “Bir öğretmen dersin özelliğine göre farklı modellerden birisini seçebilir” diyen biri hangi sınıf yönetimi modelini savunmaktadır?

A)     Tepkisel yaklaşım

B)     Geleneksel yaklaşım

C)    Gelişimsel yaklaşım

D)    Gelişimsel yaklaşım

E)     Bütünsel yaklaşım

117. Aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetimi boyutlarından biri değildir?

A)    Fiziksel düzen

B)    Plan-program etkinlikleri

C)    İlişki düzenlemesi

D)    Zaman yönetimi

E)    Okul disiplin kurallarının belirlenmesi

118. Araç gereç ihtiyacı karşılanan bir sınıfın öğretmeni, bu araç ve gereçlerin sınıfa yerleştirilmesine yardımcı olurken öğrencilerin yaşına uygun bir yerleştirme yapılmasını sağlarsa sınıf yönetimiyle ilgili hangi konuyu göz önüne almış olur?

A)    Öğrencinin yalın çevresi

B)    Öğrencinin geçmiş yaşantısı

C)    Öğrencinin hedefleri

D)    Öğrencilerin ihtiyaç ve amaçları

E)    Öğrencilerin gelişim düzeyleri

119. Bir sınıfın duvarları ve mobilyasının renk ve görünüş olarak birbirine uyumlu, eşyaların simetrik görünümde olması, yeterince ışık alan ve içeri girenlerin ne hoş bir sınıfmış demelerine sebep olacak kadar çekici bir düzen ve tertibe sahip olması, sınıfın fiziki düzeni içinde yer alan hangi kavramla ifade edilebilir?

A)    Renk uyumu

B)    Temizlik

C)    Estetik

D)    Düzenli

E)    Aydınlık

120. Öğretmen ve öğrencilerin çalışma engellerini ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek için sınıftaki kaynakların, insanların ve zamanın en verimli şekilde kullanılması için sürdürülen çalışmaya ne ad verilir?

A)    Sınıf yönetimi

B)    Eğitim

C)    Öğrenme

D)    Yönetim

E)    Güdüleme

 CEVAP ANAHTARI 2:

 
 
1 C           31 A 61 C    91 A
2 D 32 B       62 A 92 D
3 E 33 A 63 B 93 E
4 C 34 D 64 A 94 D
5 C 35 C 65 C 95 E
6 E 36 A 66 C 96 D
7 C 37 D 67 E 97 B
8 A 38 B 68 D 98 C
9 A 39 E 69 B 99 D
10 D 40 D 70 A 100 E
11 D 41 E 71 C 101 C
12 A 42 E 72 B 102 D
13 C 43 C 73 A 103 E
14 A 44 A 74 E 104 D
15 B 45 D 75 C 105 C
16 C 46 C 76 B 106 B
17 A 47 B 77 B 107 B
18 D 48 A 78 B 108 A
19 B 49 D 79 D 109 E
20 D 50 C 80 C 110 D
21 C 51 D 81 A 111 C
22 D 52 A 82 E 112 B
23 C 53 C 83 D 113 E
24 E 54 C 84 A 114 C
25 B 55 B 85 C 115 C
26 D 56 A 86 A 116 E
27 B 57 B 87 B 117 E
28 D 58 A 88 B 118 E
29 C 59 A 89 C 119 C
30 A 60 C 90 B 120 A

 

 http://www.kpsscafe.com/online-kpss-deneme-sinavlari.php

 

 

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

Bir Yanıt to “Denemeler”

RSS Feed for KPSS / EĞİTİM BİLİMLERİ TEMEL BİLGİ KAYNAĞI Comments RSS Feed

Öncelikle yazınız için teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogcu bunu beğendi: